An Folgenden Daten am Buuramaart anzutreffen:

20.5/27.5/3.6/10.6/17.6/22.7/12.8/26.8/16.9/23.9/14.10/21.10